Ochrana osobných údajov


Naše zásady ochrany osobných údajov v skratke

  • Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme
  • Vaše kontaktné informácie alebo Vaše osobné informácie nikdy neodovzdáme nijakým tretím stranám bez Vašeho súhlasu, pokiaľ to nevyžaduje zákon
  • Nikdy Vám nebudeme posielať nevyžiadané e-mailové správy, na ktorých zasielanie ste sa neprihlásili, okrem dôležitých transakčných e-mailových správ
  • Kedykoľvek Vám umožníme rýchlo a ľahko zrušiť prijímanie e-mailových správ akéhokoľvek druhu od nás

Naše zásady ochrany osobných údajov podrobne

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o. „Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladá naša spoločnosť veľkú dôležitosť.“

Všetky internetové činnosti spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o., sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré spoločnosť ABICON-Trade  spol. s r.o.,zhromažďuje o Vás pri Vašej návšteve tejto internetovej stránky a používaní aplikácie „Moje Karty“.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás identifikujú, napr. Vaše meno, Vaša adresa, e-mailové alebo poštové adresy. Spoločnosť ABICON-Trade, spol.s r.o., nezhromažďuje o Vás žiadne osobné údaje bez Vášho vedomia; iba tie, ktoré jej poskytnete s Vašim súhlasom na konkrétny účel.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť ABICON-Trade, spol.s r.o., bude používať Vaše osobné údaje výlučne na technickú správu internetovej stránkyaplikácie „Moje Karty“, aby Vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám alebo na účely všeobecnej komunikácie s Vami. Spoločnosť ABICON-Trade, spol.s r.o., nebude Vaše osobné údaje odovzdávať tretím stranám bez Vášho súhlasu a ani s nimi nebude inak obchodovať. Zamestnanci spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o., sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Slobodná voľba

Kontrolu nad informáciami poskytovanými spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o., máte Vy sami. Napriek tomu, ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o., buďte si, prosím, vedomý, že nebudete mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky a k niektorým službám aplikácie „Moje Karty“.

Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)

Pri prístupe na internetovú stránku spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o., sa (nie ako súčasť registrácie) automaticky zaznamenávajú všeobecné informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú na zisťovanie toho, ako sa na našu stránka pristupuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti. Vaše údaje sa ďalej nespracovávajú, ani sa neodovzdávajú tretím stranám.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na Vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala Váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej stránky spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o.. Spoločnosť ABICON-Trade, spol.s r.o. používa cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.

Bezpečnosť

Spoločnosť ABICON-Trade, spol.s r.o. kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo nepovoleným zverejnením.

Osoby mladšie ako 18 rokov

Spoločnosť ABICON-Trade, spol.s r.o. dôrazne odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o. bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Spoločnosť ABICON-Trade, spol.s r.o. nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

Odkazy na iné internetové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na domovskú stránku www.mojekarty.sk, ktorú spravuje spoločnosť ABICON-Trade, spol.s r.o.. Internetové stránky na tejto domovskej stránke môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o., na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky spoločnosti ABICON-Trade, spol.s r.o. si buďte tohto vedomý a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Právo na informácie

Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa s nami skontaktovať na emailovej adrese info@abicon-trade.sk.

Oznamovanie zmien

Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné.Späť


Moje Karty v App Store Moje Karty v Google Play